Regulamin Konkursu 30/30 na najlepszą okładkę płytową 2022 roku

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu 30/30 na najlepszą okładkę płytową 2022 roku, zwanym dalej Konkursem, jest Wydawnictwo Miejskie Posnania, z siedzibą w Poznaniu, ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, wpisanym do rejestrów: RIK XV, NIP 778 147 63 90, REGON 301605598, zwane dalej Wydawnictwem.

2. Regulamin określa cele Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady ogłaszania, kryteria i sposób oceny projektów graficznych, sposób prezentacji najciekawszych projektów oraz wyłonienia zwycięzcy Konkursu.

§ 2

Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest wyłonienie trzydziestu najlepszych projektów graficznych, które zdobiły okładki płyt wydanych w 2022 r. oraz ich prezentacja na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w Galerii Na Dziedzińcu Starego Browaru w Poznaniu w 2023 roku, dalej zwaną Galerią, a z nich wybór najlepszej okładki płytowej.

§ 3

Adresaci Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do projektantów graficznych, którzy wykonali projekty wykorzystane jako okładki płytowe wydane w 2022 r. Celem sprecyzowania potencjalnych wątpliwości – za wydaną okładkę płytową uznaje się okładkę do albumu, który wydano (lub legalnie upubliczniono) najpóźniej do pierwszego dnia kierowania zgłoszeń tj. 13 lutego 2023 r. Nie ma możliwości ponownego zgłoszenia okładki, która brała udział w poprzedniej edycji Konkursu.

2. Jako album w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się każde wydawnictwo muzyczne niezależnie od rodzaju i formatu nośnika (np. płyta kompaktowa, płyta winylowa, kaseta magnetofonowa itp.), a także wydawnictwa muzyczne dostępne wyłącznie w legalnej dystrybucji cyfrowej (np. poprzez serwisy streamingowe lub platformy muzyczne). Wydawnictwem muzycznym może być każde wydawnictwo niezależnie od jego charakteru (np. pełny album, album instrumentalny, album live, singiel, EP, PromoCD, MaxiCD, MaxiSingle itp.).

3. Do zgłoszenia projektu graficznego na Konkurs uprawnione są następujące podmioty:

a) redakcje polskich i zagranicznych pism muzycznych oraz portali internetowych – maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) zgłoszeń na redakcję;

b) redakcje polskich i zagranicznych pism muzycznych, które są partnerami medialnymi lub patronami Konkursu – maksymalnie 15 (słownie: piętnaście) zgłoszeń na redakcję;

c) autorzy projektów graficznych – nieograniczona ilość zgłoszeń;

d) polscy i zagraniczni dystrybutorzy albumów muzycznych – maksymalnie 15 (słownie: piętnaście) zgłoszeń na dystrybutora;

e) polskie i zagraniczne wytwórnie muzyczne – nieograniczona ilość zgłoszeń;

f) inni partnerzy medialni i patroni Konkursu, niewymienieni powyżej – maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) zgłoszeń na dany podmiot.

4. Konkurs jest otwarty i przystąpić do niego może każdy autor projektu graficznego, którego okładka spełnia wymogi Konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury i ich rodzin, a także pracownicy Wydawnictwa i członkowie ich rodzin.

§ 3

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) akceptacja i przestrzeganie regulaminu Konkursu;

b) dostarczenie projektu graficznego w imieniu swoim (w przypadku autorów) lub w imieniu autora projektu (w przypadku pozostałych podmiotów) w postaci pliku graficznego (rozdzielczość minimum 300 DPI) oraz należycie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie www.konkurs3030.pl);

c) opcjonalnie: przesłanie 1 egzemplarza albumu na adres Wydawnictwa Miejskiego Posnania: 61-728 Poznań, ul. F. Ratajczaka 44. W przypadku, gdy przesłanie albumu nie jest możliwe, zgłoszenie nie będzie rozpatrywane jako kandydujące do Nagrody Specjalnej za Edytorstwo, a będzie rozpatrywane w pozostałych kategoriach;

d) uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100 zł) na konto Wydawnictwa do dnia 13 marca 2023 roku za każde zgłoszenie (rozumiane jako jedna okładka): ING Bank Śląski w Poznaniu 44 1050 1520 1000 0023 5310 3829. W tytule przelewu należy wpisać: Konkurs 30/30 oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej projekt graficzny.

2. Zgłoszenie projektów w ramach Konkursu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

3. Wydawnictwu przysługuje prawo zweryfikowania zgłoszenia, jeśli budzi ono wątpliwości.

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie na wystawie, jak również w mediach tradycyjnych i elektronicznych, podstawowych danych na swój temat (imię, nazwisko; miasto; podmiot, który reprezentuje, np. redakcję danego pisma lub portalu internetowego).

5. Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż posiada prawa autorskie do projektu, w tym prawa do rozpowszechniania projektu oraz wyraża zgodę na jego bezpłatną publikację na stronach internetowych związanych z Konkursem i bezpłatną prezentację na wystawie zgodnie
z § 2 regulaminu Konkursu oraz publikację w katalogu pokonkursowym.

6. Zgłaszający, przesyłając zgłoszenie, zobowiązany jest dostarczyć do wyłącznej wiadomości Wydawnictwa wszelkie posiadane przez siebie informacje dotyczące autora zgłaszanego projektu graficznego, pozwalające na kontakt z nim (e-mail, numer telefonu).

7. Osoba trzecia zgłaszająca w imieniu autora projekt zobowiązana jest oświadczyć, że spełnione zostały warunki określone w ust. 4, oraz uzyskała pisemnie zgodę autora projektu na zgłoszenie jego projektu do Konkursu oraz ekspozycję na wystawie pokonkursowej.

8. Wydawnictwo po otrzymaniu prawidłowego zgłoszenia zobowiązuje się dopełnić wszelkich starań, by projekt graficzny dostępny był dla członków jury bez podania personaliów zgłaszającego lub autora. Nie dotyczy to sytuacji, gdy na okładce płytowej w wersji, w jakiej towarzyszyła upublicznieniu albumu, znalazły się dane mogące pozwolić na identyfikację autora.

9. Wydawnictwu przysługuje prawo do konwersji otrzymanego pliku graficznego na potrzeby obrad jury oraz gdy jest to spowodowane oczywistą koniecznością, a autor nie miałby słusznej podstawy, by się temu sprzeciwiać.

§ 4

Procedura zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zostać przesłane w terminie od 13 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r. do g. 23:59 za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: www.konkurs3030.pl. W przypadku przesłania większej liczby zgłoszeń, przyjmuje się, że zgłoszenie dotyczy maksymalnie tylu projektów, do zgłoszenia ilu dany podmiot jest uprawniony, oraz że ze wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną alfabetycznie pierwsze projekty (w kolejności nazwisk i nazw wykonawcy albumu, któremu towarzyszyła okładka).

2. W ramach zgłoszenia, zgłaszający zobowiązany jest podać w formularzu zgłoszeniowym pełne dane pozwalające na jego identyfikację oraz powinien wypełnić wszelkie znane mu informacje na temat okładki, którą nominuje do Konkursu.

3. Zgłoszenia niepełne oraz kierowane poza okresem od 13 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r. do g. 23:59  lub w inny sposób niż wyżej przewidziany, nie będą uwzględniane i nie będą podlegać ocenie merytorycznej jury konkursowego.

§ 5

Jury

1. Wydawnictwo powoła jury konkursowe, składające się z przedstawicieli branży muzycznej i artystycznej. Obrady jury odbędą się we w kwietniu 2023 r., podczas których wyłonionych zostanie 30 finałowych projektów graficznych oraz przyznane zostaną nagrody główne i nagrody specjalne. Wydawnictwo określi termin i miejsce obrad jury.

2. Jury oceniać będzie nadesłane projekty graficzne pod kątem podstawowego celu Konkursu (por. § 2 Regulaminu), z uwzględnieniem takich cech jak: walory artystyczne okładki, jakość typografii, warsztat, spójność koncepcji graficznej z treścią muzyczną, walory edytorskie.

3. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy członkiem jury a zgłaszającym lub autorem projektu okładki, członek jury konkursowego zobowiązany jest poinformować o tym przewodniczącego jury oraz Wydawnictwo. W takiej sytuacji członek jury wraz z Wydawnictwem przyjmą zgodnie rozwiązanie, które eliminuje możliwość zaistnienia konfliktu interesów.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w trakcie otwarcia wystawy w terminie wybranym przez organizatora oraz umieszczone na stronie internetowej Wydawnictwa (www.wm.poznan.pl), na stronie internetowej Konkursu 30/30 (www.Konkurs3030.pl) oraz na profilu Konkursu 30/30 na portalu Facebook (facebook.com/Konkurs3030).

5. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

§ 6

Nagrody

1. Autorzy trzech najlepszych projektów graficznych otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:
I nagroda  5 000 zł (słownie brutto: pięć tysięcy złotych), II nagroda 3 000 zł (słownie brutto: trzy tysiące złotych), III nagroda 2 000 zł (słownie brutto: dwa tysiące złotych brutto).

2. Jury przyzna również nagrody specjalne:

1) Nagrodę Specjalną im. Rosława Szaybo za szczególne osiągnięcia w dziedzinie projektowania okładek płytowych w kwocie 2 500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 zł).

2) Nagrodę Specjalną za Edytorstwo, za szczególna staranność edytorską i produkcyjną okładki
2 500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 zł).

3. Wystawie pokonkursowej Konkursu towarzyszyć będzie Nagroda Publiczności, która zostanie wyłoniona poprzez głosowanie widzów w trakcie trwania wystawy. Laureat Nagrody Publiczności otrzyma nagrodę w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 zł).

4. Wydawnictwu przysługuje prawo do wprowadzenia w trakcie Konkursu dodatkowych nagród i wyróżnień, w szczególności w sytuacji wysokiego poziomu Konkursu. Nadto partnerzy medialni i patroni Konkursu mogą wprowadzić własne, towarzyszące Konkursowi, nagrody i wyróżnienia po uzgodnieniu z Wydawnictwem ich sposobu wyboru najlepszego projektu graficznego (np. nagrodę publiczności, wybór najlepszej okładki danego gatunku muzycznego itp.).

5. Nagród w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród i wyróżnień w ramach konkursów towarzyszących organizowanych przez patronów Konkursu i partnerów medialnych ani nie udziela gwarancji ich jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące tych nagród należy zgłaszać bezpośrednio do podmiotu organizującego konkurs towarzyszący lub producenta lub sprzedawcy nagrody lub wyróżnienia.

§ 7

Prawa Autorskie

1. Zgłaszając projekt graficzny do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada do niego pełne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe lub uzyskał pisemnie zgodę autora projektu na zgłoszenie jego projektu do Konkursu, ekspozycję na wystawie pokonkursowej i publikację w katalogu pokonkursowym oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości, w tym w serwisach internetowych.

2. Finaliści Konkursu, których projekty graficzne zostaną wytypowane do wystawy i katalogu pokonkursowego (dalej jako Licencjodawcy) udzielają Wydawnictwu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z projektów graficznych, zwanych dalej Utworem, na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu (w celu wykorzystania w całości lub w części) – w tym prawo do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym: digitalizację oraz w formach: e-book, embuk, multibook, publikacja multimedialna, płyty CD i DVD), wprowadzania Utworu do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu;

3) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt 2 − prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania drogą emisji telewizyjnej i radiowej prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy, reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w tym poprzez publikację w prasie, udostępnianie Utworu w sieci „Internet”, jak również techniką webcastingu, simulcastingu, videocastingu oraz wszelkich innych form transmisji internetowej oraz rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telefonicznych (w sieciach stacjonarnych lub komórkowych), w szczególności za pomocą: telefonu komórkowego (w tym także WAP) i urządzeń cyfrowych (np.: dekodery, VOD, PPV, komputery osobiste i inne);

4) prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Utworu w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

5) prawo do wykorzystania Utworu we wszelakiego rodzaju dostępnych formach, m.in.:
w środkach reklamy, w tym reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej, reklamy zewnętrznej (Outdoor), materiałach reklamowych nieprzeznaczonych do prezentacji
w mediach (BTL), plakatach, ulotkach reklamowych, broszurach oraz innych akcesoriach reklamowych, mających na celu reklamę Publikacji.

3. W ramach przedmiotu niniejszej licencji, Licencjodawcy wyrażają zgodę na dokonywanie przez Wydawnictwo lub na jego zlecenie opracowań Utworu lub jego części w celach, o których mowa
w ust. 2. Licencjodawcy wyrażają zgodę na korzystanie i rozporządzanie przez Wydawnictwo prawami do opracowań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

4. Licencjodawca udziela Wydawnictwu zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w stosunku do wszelkich opracowań Utworu powstałych w wykonaniu niniejszej licencji, tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworu, a także dokonywanie w nich zmian i modyfikacji, ponadto w tym samym terminie Licencjodawca przenosi na Wydawnictwo wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do wszelkich opracowań Utworu. Wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2.

5. Licencjodawca zobowiązuje się, że w stosunku do Utworu nie będzie korzystał z prawa, o którym mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Licencjodawca zapewnia i gwarantuje, że wykonane przez niego w ramach przedmiotu licencji Utwory będą oryginalne i w żadnym wypadku nie będą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich, czy ich dóbr osobistych. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia ww. praw osób trzecich. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Wydawnictwu pozew o naruszenie praw autorskich do Utworu, bądź praw osobistych w związku z publikacją Utworu, lub zgłosi jakiekolwiek roszczenia w tym zakresie, Licencjodawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków faktycznych i prawnych zapewniających Wydawnictwu należytą ochronę przez takimi roszczeniami, w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Wydawnictwa lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Wydawnictwa do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Wydawnictwu i zwolnić Wydawnictwo od wszelkich roszczeń wysuwanych przez podmioty trzecie.

7. Licencjodawca zobowiązany będzie pokryć koszty obejmujące w szczególności szkodę bezpośrednią, koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Wydawnictwa (w tym koszty ewentualnego polubownego załatwienia sprawy) oraz równowartość świadczeń spełnionych przez Wydawnictwo w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia praw autorskich, bądź naruszenia ich dóbr osobistych, pod warunkiem wypełnienia przez Wydawnictwo zobowiązania, o którym mowa w ust. 6.

8. Wydawnictwo zobowiązane jest do niezwłocznego poinformowania Licencjodawcy o wniesieniu przeciwko niemu pozwu lub zgłoszeniu roszczeń, o których mowa w ust. 6.

§ 8

Ochrona Danych Osobowych

1) Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Miejskie Posnania,
ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wm.poznan.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty: uczestniczące w realizacji umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w Konkursie.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i przedłużenia terminu przesyłania zgłoszeń oraz do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy Konkursu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Informacje o zmianach podane zostaną niezwłocznie na stronie internetowej Konkursu: konkurs3030.pl.

3. Wydawnictwo może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku zmiany adresu e-mail, adresu itd. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Wydawnictwo, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Wydawnictwa za skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji i przekazanie nagrody.

5. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji ze zgłaszającymi i autorami zestawów okładek wynikające z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa, w szczególności Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania, bądź innych danych uniemożliwiających lub opóźniających przekazanie nagrody.

6. Pytania i wątpliwości dotyczące zasad Konkursu Uczestnik może kierować pod adres ewelina.muraszkiewicz@wm.poznan.pl lub pod numerem telefonu: 509 105 970.

7. Ewentualne spory między Wydawnictwem a Uczestnikiem Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wydawnictwa.

8. Wydawnictwo nie zwraca uczestnikom Konkursu ani zgłaszającym żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

9. Wydawnictwo nie odsyła przesłanych albumów płytowych Uczestnikom Konkursu.

10. Wydawnictwu przysługuje prawo do wykonania wydruków najlepszych okładek płytowych na potrzeby wystawy oraz aranżacji wystawy w dowolny sposób.

11. Wydawnictwo zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe starania, by uniemożliwić dostęp do nadesłanych plików graficznych osobom niezwiązanym z organizacją Konkursu.