Regulamin Konkursu 30/30 na najlepszą okładkę płytową 2023 roku

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu 30/30 na najlepszą okładkę płytową 2023 roku, zwanym dalej „Konkursem”, jest Wydawnictwo Miejskie Posnania, z siedzibą w Poznaniu, ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Poznania pod numerem: RIK XV, NIP: 778 147 63 90, REGON: 301605598, zwane dalej „Wydawnictwem”.

2. Regulamin Konkursu (zwany dalej: „Regulaminem”) określa cele Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady ogłaszania, kryteria i sposób oceny projektów graficznych okładek, sposób prezentacji najciekawszych projektów oraz wyłonienia laureatów Konkursu.

§ 2

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie trzydziestu najlepszych projektów graficznych, które zdobiły okładki płyt wydanych w 2023 r. (zwanych dalej: „Projektami” lub „Okładkami”) oraz ich prezentacja na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w Galerii Na Dziedzińcu Starego Browaru w Poznaniu w 2024 roku (zwanej dalej: „Wystawą”), a także ich publikacja w katalogu pokonkursowym oraz wybór wśród nich najlepszej okładki płytowej.

§ 3

Adresaci Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do projektantów graficznych, którzy wykonali projekty wykorzystane jako okładki płytowe wydane w 2023 r. W rozumieniu niemniejszego regulaminu za wydaną okładkę płytową uznaje się okładkę do albumu, który wydano (lub legalnie upubliczniono) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Nie ma możliwości ponownego zgłoszenia Okładki, która brała udział w poprzedniej edycji Konkursu.

3. Jako album w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się każde wydawnictwo muzyczne niezależnie od rodzaju i formatu nośnika (np. płyta kompaktowa, płyta winylowa, kaseta magnetofonowa itp.), a także wydawnictwa muzyczne dostępne wyłącznie w legalnej dystrybucji cyfrowej (np. poprzez serwisy streamingowe lub platformy muzyczne). Wydawnictwem muzycznym może być każde wydawnictwo niezależnie od jego charakteru (np. pełny album, album instrumentalny, album live, singiel, EP, PromoCD, MaxiCD, MaxiSingle itp.).

4. Do zgłoszenia Okładki w Konkursie uprawnione są następujące podmioty:

1) redakcje polskich i zagranicznych pism muzycznych oraz portali internetowych – maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) zgłoszeń na redakcję;

2) redakcje polskich i zagranicznych pism muzycznych, które są partnerami medialnymi lub patronami Konkursu – maksymalnie 15 (słownie: piętnaście) zgłoszeń na redakcję;

3) autorzy projektów graficznych – nieograniczona ilość zgłoszeń;

4) polscy i zagraniczni dystrybutorzy albumów muzycznych – maksymalnie 15 (słownie: piętnaście) zgłoszeń na dystrybutora;

5) polskie i zagraniczne wytwórnie muzyczne – nieograniczona ilość zgłoszeń;

6) inni partnerzy medialni i patroni Konkursu, niewymienieni powyżej – maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) zgłoszeń na jeden podmiot.

5.  W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury i ich rodzin, a także pracownicy Wydawnictwa i członkowie ich rodzin.

§ 4

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) dostarczenie Wydawnictwu należycie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie www.konkurs3030.pl) w imieniu swoim (w przypadku autora Okładki) lub w imieniu autora Okładki (w przypadku pozostałych podmiotów) oraz dołączenie do niego Okładki w postaci pliku graficznego (rozdzielczość minimum 300 DPI);

2) opcjonalnie, w przypadku zgłoszenia Okładki do Nagrody Specjalnej za Edytorstwo: przesłanie 1 (słownie: jednego) egzemplarza albumu na adres Wydawnictwa Miejskiego Posnania: 61-728 Poznań, ul. F. Ratajczaka 44;

3) uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100 brutto) za każdą zgłoszoną Okładkę, na rachunek bankowy Wydawnictwa: ING Bank Śląski, numer 44 1050 1520 1000 0023 5310 3829 – do dnia 24 marca 2024 roku. W tytule przelewu należy wpisać: Konkurs 30/30 oraz imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zgłaszającego Okładkę.

2. Zgłoszenie Okładki w ramach Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i uczestnictwem w Konkursie.

3. Wydawnictwu przysługuje prawo zweryfikowania zgłoszenia, jeśli budzi ono wątpliwości (np. dot. zgłoszenia Okładki przez podmiot do tego nieuprawniony).

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie na wystawie, jak również w mediach tradycyjnych i elektronicznych, podstawowych danych na swój temat (imię, nazwisko; miasto; podmiot, który reprezentuje, np. redakcję pisma lub portalu internetowego).

5. Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż posiada prawa autorskie do Okładki, w tym prawa do rozpowszechniania Okładki oraz wyraża zgodę na jej bezpłatną publikację na stronach internetowych związanych z Konkursem i bezpłatną prezentację na wystawie (w tym na wykonanie przez Wydawnictwo wydruków najlepszych Okładek na potrzeby wystawy) oraz ich publikację w katalogu pokonkursowym, zgodnie z § 8 Regulaminu oraz zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

6. Zgłaszający Okładkę w imieniu jej autora zobowiązany jest wskazać w zgłoszeniu:

1) zgodę autora Okładki na zgłoszenie Okładki do Konkursu oraz jego zgody w zakresie, o którym mowa w ust. 4 i 5;

2) informacje dotyczące autora Okładki, pozwalające na kontakt z nim (tj. e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny) – do wyłącznej wiadomości Wydawnictwa.

7. Wydawnictwo zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe starania, by uniemożliwić dostęp do nadesłanych Okładek osobom niezwiązanym z organizacją Konkursu.

8. Wydawnictwo po otrzymaniu prawidłowego zgłoszenia zobowiązuje się dopełnić wszelkich starań, by Okładka dostępna była dla członków jury Konkursu bez podania personaliów zgłaszającego lub autora. Nie dotyczy to sytuacji, gdy na Okładce w wersji, w jakiej towarzyszyła upublicznieniu albumu, znalazły się dane mogące pozwolić na identyfikację autora.

9. Wydawnictwu przysługuje prawo do konwersji otrzymanego pliku graficznego na potrzeby obrad jury Konkursu.

§ 5

Procedura zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zostać przesłane w terminie od 19 lutego 2024 r. do 24 marca 2024 r. do godziny 23.59 za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: www.konkurs3030.pl albo w sposób wskazany w § 4 pkt 2 (decyduje data dostarczenia albumu na adres Wydawnictwa).

2. W przypadku przesłania większej liczby zgłoszeń niż dopuszczalna zgodnie z regulaminem, przyjmuje się, że zgłoszenie dotyczy maksymalnie tylu projektów, do zgłoszenia ilu dany podmiot jest uprawniony, oraz że ze wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną alfabetycznie pierwsze projekty (w kolejności nazwisk i nazw wykonawcy albumu, któremu towarzyszyła Okładka).

3. Zgłoszenia niepełne, zgłoszone po terminie lub w inny sposób niż przewidziany w regulaminie, nie będą uwzględniane i nie będą podlegać ocenie merytorycznej jury Konkursu.

§ 6

Jury Konkursu

1. Wydawnictwo powoła jury Konkursu, składające się z przedstawicieli branży muzycznej i artystycznej. Obrady jury odbędą się w kwietniu 2024 r., podczas których wyłonionych zostanie 30 finałowych Okładek oraz przyznane zostaną nagrody główne i nagrody specjalne. Wydawnictwo określi szczegółowy termin i miejsce obrad jury.

2. Jury oceniać będzie nadesłane Okładki pod kątem podstawowego celu Konkursu (por. § 2 regulaminu), z uwzględnieniem takich cech jak: walory artystyczne Okładki, jakość typografii, warsztat, spójność koncepcji graficznej z treścią muzyczną, walory edytorskie.

3. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy członkiem jury a zgłaszającym lub autorem Okładki, członek jury Konkursu zobowiązany jest poinformować o tym przewodniczącego jury Konkursu oraz Wydawnictwo. W takiej sytuacji członek jury wraz z Wydawnictwem przyjmą zgodnie rozwiązanie, które eliminuje możliwość zaistnienia konfliktu interesów (np. wyłączenie członka jury Konkursu z głosowania).

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w trakcie otwarcia Wystawy, w terminie ustalonym przez Wydawnictwo oraz umieszczone na stronie internetowej Wydawnictwa (www.wm.poznan.pl), na stronie internetowej Konkursu 30/30 (www.Konkurs3030.pl) oraz na profilu Konkursu 30/30 na portalu Facebook (facebook.com/Konkurs3030).

5. Decyzja jury Konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.

§ 7

Nagrody

1. Autorzy trzech najlepszych Okładek otrzymają nagrody pieniężne:

1) za zajęcie I miejsca w wysokości: 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 brutto),

2) za zajęcie II miejsca w wysokości: 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 brutto),

3) za zajęcie III miejsca w wysokości: 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

2. Jury Konkursu przyzna również nagrody specjalne:

1) Nagrodę Specjalną im. Rosława Szaybo za szczególne osiągnięcia w dziedzinie projektowania okładek płytowych, w kwocie 2 500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 brutto);

2) Nagrodę Specjalną za Edytorstwo, za szczególna staranność edytorską i produkcyjną okładki, w kwocie 2 500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 brutto).

3. Autor Okładki, który otrzyma największą liczbę głosów widzów, oddanych w trakcie trwania Wystawy, otrzyma Nagrodę Publiczności w kwocie 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 brutto).

4. W przypadku Laureatów Konkursu, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, nagrody o wartości powyżej 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody. Podatek w ww. wysokości zostanie odprowadzony przez Wydawnictwo jako płatnika na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

5. W przypadku Laureatów Konkursu innych niż wskazani w ust. 4 (tj. przedsiębiorców, jeśli nagroda ma związek z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą), Wydawnictwo informuje, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego płatnikiem podatku dochodowego od świadczeń stanowiących przychód z działalności gospodarczej jest podmiot uzyskujący przychód, który ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla nich zasad opodatkowania działalności gospodarczej.

6. Nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 1 – 3 będą płatne jednorazowo w terminie do 21 dni po przedłożeniu Wydawnictwu przez Laureatów Konkursu podpisanych i prawidłowo wystawionych oświadczeń – rachunków, na wskazane przez nich konta bankowe.

7. Wydawnictwu przysługuje prawo do wprowadzenia w trakcie Konkursu dodatkowych nagród i wyróżnień, w szczególności w sytuacji wysokiego poziomu Okładek zgłoszonych w Konkursie. Nadto partnerzy medialni i patroni Konkursu mogą wprowadzić własne, towarzyszące Konkursowi, nagrody i wyróżnienia po uzgodnieniu z Wydawnictwem ich sposobu wyboru najlepszej Okładki (np. wybór najlepszej okładki danego gatunku muzycznego itp.).

8. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród i wyróżnień w ramach konkursów towarzyszących organizowanych przez patronów Konkursu i partnerów medialnych ani nie udziela gwarancji ich jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące tych nagród należy zgłaszać bezpośrednio do podmiotu organizującego konkurs towarzyszący lub producenta lub sprzedawcy nagrody lub wyróżnienia.

§ 8

Prawa Autorskie i licencja

1. Zgłaszając projekt do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada do niego pełne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe, w tym prawo do udzielenia licencji na korzystanie z Okładki lub przedstawia pisemną zgodę autora Okładki na zgłoszenie jej w Konkursie, ekspozycję na Wystawie i publikację w katalogu pokonkursowym oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości, w tym w serwisach internetowych, zgodnie z § 4 ust. 6.

2. Uczestnicy Konkursu, którzy zgłosili Okładki, które następnie zostały wytypowane do wystawy i katalogu pokonkursowego, z chwilą dokonania prawidłowego zgłoszenia w Konkursie, udzielają Wydawnictwu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i niewyłącznej licencji na korzystanie z Okładek, zwanych dalej również Utworem, na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia Utworu – prawo do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, prawo do wprowadzania Utworu do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu;

3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 − prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania drogą emisji telewizyjnej i radiowej prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy, reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez publikację w prasie, udostępnianie Utworu w sieci „Internet”, jak również techniką webcastingu, simulcastingu, videocastingu oraz wszelkich innych form transmisji internetowej oraz rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telefonicznych (w sieciach stacjonarnych lub komórkowych), w szczególności za pomocą: telefonu komórkowego (w tym także WAP) i urządzeń cyfrowych (np.: dekodery, VOD, PPV, komputery osobiste i inne);

4) prawo do tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań Utworu (przez Licencjobiorcę bądź na jego zlecenie), w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworze, a także wykorzystywania opracowań Utworu w postaci przeróbek, fragmentyzacji i/lub przemontowywania oraz rozporządzania nimi nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miałaby być utrata indywidualnego charakteru Utworu;

5) prawo do wykorzystania Utworu we wszelakiego rodzaju dostępnych formach, m.in.: w środkach reklamy, w tym reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej, reklamy zewnętrznej (Outdoor), materiałach reklamowych nieprzeznaczonych do prezentacji w mediach (BTL), plakatach, ulotkach reklamowych, broszurach oraz innych akcesoriach reklamowych.

3. Uczestnik Konkursu zapewnia i gwarantuje, że zgłoszony przez niego do Konkursu Utwór jest oryginalny i w żadnym wypadku nie narusza autorskich praw majątkowych oraz innych praw osób trzecich. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia ww. praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Wydawnictwa wynikającymi z ewentualnych naruszeń ich praw, uczestnik Konkursu zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków faktycznych i prawnych zapewniających Wydawnictwu należytą ochronę przed takimi roszczeniami, w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Wydawnictwa lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Wydawnictwa do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Wydawnictwu i zwolnić Wydawnictwo od wszelkich roszczeń wysuwanych przez podmioty trzecie. W zakresie niniejszego oświadczenia uczestnik Konkursu ponosi względem Wydawnictwa pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmującą w szczególności szkodę bezpośrednią, koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Wydawnictwa oraz równowartość świadczeń spełnionych przez Wydawnictwo w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia ich praw.

4. Uczestnik Konkursu zapewnia, że osoby których wizerunek znajduje się w Utworze, wyraziły zgodę na wykorzystywanie przez Wydawnictwo ich wizerunku, w szczególności w celach promocyjnych i informacyjnych, o ile przepisy prawa wymagają w danym przypadku uzyskania takiej zgody. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Wydawnictwa wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw do ich wizerunku, uczestnik Konkursu zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków faktycznych i prawnych zapewniających Wydawnictwu należytą ochronę przez takimi roszczeniami, w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Wydawnictwa lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Wydawnictwa do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Wydawnictwu i zwolnić Wydawnictwo od wszelkich roszczeń wysuwanych przez podmioty trzecie. W zakresie niniejszego oświadczenia uczestnik Konkursu ponosi względem Wydawnictwa pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmującą w szczególności szkodę bezpośrednią, koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Wydawnictwa oraz równowartość świadczeń spełnionych przez Wydawnictwo w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

§ 9

Ochrona Danych Osobowych

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Wydawnictwo informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej jako RODO:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Miejskie Posnania,
ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wm.poznan.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

4) Dane, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji Konkursu;

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie;

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i przedłużenia terminu przesyłania zgłoszeń oraz do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy Konkursu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Informacje o zmianach podane zostaną niezwłocznie na stronie internetowej Konkursu: konkurs3030.pl.

3. Wydawnictwo może wykluczyć uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku zmiany adresu e-mail, adresu itd. uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Wydawnictwo, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Wydawnictwa za skutki niedoręczenia uczestnikowi Konkursu korespondencji i nieprzekazania nagrody.

5. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa, w szczególności Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania, bądź innych danych uniemożliwiających lub opóźniających przekazanie nagrody.

6. Pytania i wątpliwości dotyczące zasad Konkursu uczestnik Konkursu może kierować pod adres ewelina.muraszkiewicz@wm.poznan.pl lub pod numerem telefonu: 509 105 970.

7. Ewentualne spory między Wydawnictwem a uczestnikiem Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wydawnictwa.

8. Wydawnictwo nie zwraca uczestnikom Konkursu żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

9. Wydawnictwo nie odsyła przesłanych albumów płytowych uczestnikom Konkursu.

10 Kwestie sporne związane ze stosowaniem Regulaminu rozstrzyga Wydawnictwo.