I. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady ogłaszania, kryteria i sposób oceny projektów graficznych, sposób prezentacji najciekawszych projektów oraz wyłonienia zwycięzcy konkursu.
 2. Konkurs organizowany jest przez Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie trzydziestu najlepszych projektów graficznych, które zdobiły okładki płyt wydanych w 2021 r. oraz ich prezentacja na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w Galerii Na Dziedzińcu Starego Browaru w Poznaniu w 2022 roku, a z nich wybór najlepszej okładki płytowej.

II. Adresaci konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do projektantów graficznych, którzy wykonali projekty wykorzystane jako okładki płytowe wydane w 2021 roku. Celem sprecyzowania potencjalnych wątpliwości – za wydaną okładkę płytową uznaje się okładkę do albumu, który wydano (lub legalnie upubliczniono) najpóźniej do pierwszego dnia kierowania zgłoszeń tj. 14 lutego 2022 r. Nie ma możliwości ponownego zgłoszenia okładki, która brała udział w poprzedniej edycji konkursu.
 2. Jako a l b u m w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się każde wydawnictwo
  muzyczne niezależnie od rodzaju i formatu nośnika (np. płyta kompaktowa, płyta winylowa, kaseta magnetofonowa itp.), a także wydawnictwa muzyczne dostępne wyłącznie w legalnej dystrybucji cyfrowej (np. poprzez serwisy streamingowe lub platformy muzyczne). Wydawnictwem muzycznym może być każde wydawnictwo niezależnie od jego charakteru (np. pełny album, album instrumentalny, album live, singiel, EP, PromoCD, MaxiCD, MaxiSingle itp.).
 3. Do zgłoszenia projektu graficznego na konkurs uprawnione są następujące podmioty:
  a) redakcje polskich i zagranicznych pism muzycznych oraz portali internetowych – maksymalnie 10 zgłoszeń na redakcję.
  b) redakcje polskich i zagranicznych pism muzycznych, które są partnerami medialnymi
  lub patronami konkursu – maksymalnie 15 zgłoszeń na redakcję,
  c) autorzy projektów graficznych – nieograniczona ilość zgłoszeń,
  d) polscy i zagraniczni dystrybutorzy albumów muzycznych – maksymalnie 15 zgłoszeń na dystrybutora,
  e) polskie i zagraniczne wytwórnie muzyczne – nieograniczona ilość zgłoszeń,
  f) inni partnerzy medialni i patroni konkursu, niewymienieni powyżej – maksymalnie 10 zgłoszeń na dany podmiot.
 4. Konkurs jest otwarty i przystąpić do niego może każdy autor projektu graficznego, którego okładka spełnia wymogi konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  a) akceptacja i przestrzeganie regulaminu konkursu,
  b) dostarczenie pracy konkursowej w imieniu swoim (w przypadku autorów) lub w imieniu autora projektu (w przypadku pozostałych podmiotów) w postaci pliku graficznego (rozdzielczość minimum 300 DPI) oraz należycie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dostępnego pod adresem: www.konkurs3030.pl)
  c) opcjonalnie: przesłanie 1 egzemplarza albumu na adres Wydawnictwa Miejskiego Posnania: 61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44. W przypadku, gdy przesłanie albumu nie jest możliwe, zgłoszenie nie będzie rozpatrywane jako kandydujące do Nagrody Specjalnej za Edytorstwo, a będzie rozpatrywane w pozostałych kategoriach;
  d) uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 100 zł na konto Organizatora Konkursu do dnia 14 marca 2022 roku za każde zgłoszenie (rozumiane jako jedna okładka): ING Bank Śląski w Poznaniu 44 1050 1520 1000 0023 5310 3829. W tytule przelewu należy wpisać: Konkurs 30/30 oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej projekt graficzny.

 1. Zgłoszenie projektów w ramach konkursu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu
  konkursu. Organizatorowi przysługuje prawo zweryfikowania zgłoszenia, jeśli budzi ono wątpliwości.
 2. Zgłaszając projekt w ramach konkursu zgłaszający wyraża zgodę na upublicznienie na wystawie, jak również w mediach tradycyjnych i elektronicznych, podstawowych danych na swój temat (imię, nazwisko; miasto; podmiot, który reprezentuje, np. redakcję danego pisma lub portalu internetowego).
 3. Zgłaszający projekt w ramach konkursu, oświadcza, iż posiada prawa autorskie do projektu, w tym prawa do rozpowszechniania projektu oraz wyraża zgodę na jego bezpłatną publikację na stronach internetowych związanych z konkursem i bezpłatną prezentację na wystawie zgodnie z pkt I regulaminu konkursu.
 4. Zgłaszający, przesyłając zgłoszenie, zobowiązany jest dostarczyć do wyłącznej wiadomości Wydawnictwa Miejskiego Posnania wszelkie posiadane przez siebie informacje dotyczące autora zgłaszanego projektu graficznego, pozwalające na kontakt z nim (e-mail, numer telefonu).
 5. Osoba trzecia zgłaszająca w imieniu autora projekt zobowiązana jest oświadczyć, że spełnione zostały warunki określone w ust. 4, oraz uzyskała pisemnie zgodę autora projektu na zgłoszenie jego projektu do konkursu oraz ekspozycję na wystawie pokonkursowej.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury konkursowego i ich rodzin, a także
  pracownicy Wydawnictwa Miejskiego Posnania i członkowie ich rodzin.
 7. Wydawnictwo Miejskie Posnania po otrzymaniu prawidłowego zgłoszenia zobowiązuje się dopełnić wszelkich starań, by projekt graficzny dostępny był dla członków jury konkursowego bez podania personaliów zgłaszającego lub autora. Nie dotyczy to sytuacji, gdy na okładce płytowej w wersji, w jakiej towarzyszyła upublicznieniu albumu, znalazły się dane mogące pozwolić na identyfikację autora.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo do konwersji otrzymanego pliku graficznego na potrzeby obrad jury konkursowego oraz gdy jest to spowodowane oczywistą koniecznością, a autor nie miałby słusznej podstawy, by się temu sprzeciwiać.

IV. Procedura zgłoszenia

 1. Zgłoszenie powinno zostać przesłane w terminie od 14 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: www.konkurs3030.pl. W przypadku przesłania większej liczby zgłoszeń, przyjmuje się, że zgłoszenie dotyczy maksymalnie tylu projektów, do zgłoszenia ilu dany podmiot jest uprawniony, oraz że ze wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną alfabetycznie pierwsze projekty (w kolejności nazwisk i nazw wykonawcy albumu, któremu towarzyszyła okładka).
 2. W ramach zgłoszenia, zgłaszający zobowiązany jest podać w formularzu zgłoszeniowym pełne dane pozwalające na jego identyfikację oraz powinien wypełnić wszelkie znane mu informacje na temat okładki, którą nominuje do konkursu.
 3. Zgłoszenia niepełne oraz kierowane poza okresem od 14 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 r. lub w inny sposób niż wyżej przewidziany, nie będą uwzględniane i nie będą podlegać ocenie merytorycznej jury konkursowego.

V. Wybór najlepszych okładek płytowych

 1. Wyboru najlepszych okładek płytowych, które zaprezentowane zostaną na wystawie w Galerii Na Dziedzińcu Starego Browaru w Poznaniu w 2022 roku dokonuje specjalnie powołane w tym celu jury konkursowe. W skład jury wchodzą osoby rekrutowane spośród przedstawicieli branży muzycznej i artystycznej.
 2. W przypadku trwałej niezdolności członka do uczestnictwa w jury konkursowym lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających terminowe i prawidłowe przeprowadzenie konkursu, Wydawnictwu Miejskiemu Posnania przysługuje prawo do zastąpienia członka jury konkursowego inną osobą.
 3. Jury konkursowe dokona wyboru 30 okładek (w zależności od poziomu zgłoszeń) w dwóch etapach:
  • pierwszy etap – 29 marca – 4 kwietnia 2022 (etap internetowy),
  • drugi etap – 12– 22 kwietnia 2022 (obrady jury).
 4. Oceny najlepszych okładek płytowych dokonuje się zgodnie z następującymi kryteriami:
  a) walory artystyczne okładki,
  b) jakość typografii,
  c) warsztat,
  d) spójność koncepcji graficznej z treścią muzyczną
  e) walory edytorskie.
 5. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy członkiem jury konkursowego a zgłaszającym lub autorem projektu okładki, członek jury konkursowego zobowiązany jest poinformować o tym przewodniczącego jury oraz Wydawnictwo Miejskie Posnania. W takiej sytuacji członek jury wraz z Wydawnictwem Miejskim Posnania przyjmą zgodnie rozwiązanie, które eliminuje możliwość zaistnienia konfliktu interesów.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie wystawy w terminie wybranym przez organizatora oraz umieszczone na stronie internetowej Wydawnictwa Miejskiego Posnania (www.wm.poznan.pl), na stronie internetowej Konkursu 30/30 (www.konkurs3030.pl) oraz na profilu Konkursu 30/30 na portalu Facebook (facebook.com/konkurs3030).
 7. Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nieodwołalna.

VI. Nagrody

 1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną w kwocie 5.000 zł, a jego praca zostanie oznaczona jako zwycięska na wystawie pokonkursowej w Galerii Na Dziedzińcu Starego Browaru w Poznaniu. W przypadku wysokiego poziomu zgłoszonych prac jury konkursowe ma prawo przyznać nagrody dodatkowe. Jury przyzna również nagrody specjalne:
  a) Nagrodę Specjalną im. Rosława Szaybo za szczególne osiągnięcia w dziedzinie projektowania
  okładek płytowych. Nagroda ta będzie miała charakter finansowy.
  b) Nagrodę Specjalną za Edytorstwo, za szczególna staranność edytorską i produkcyjną okładki, nagroda będzie miała charakter finansowy.
 2. Wystawie pokonkursowej Konkursu 30/30 towarzyszyć będzie Nagroda Publiczności, która zostanie wyłoniona poprzez głosowanie widzów w trakcie trwania wystawy. Laureat Nagrody Publiczności otrzyma nagrodę w kwocie 2.000 zł.
 3. Wydawnictwu Miejskiemu Posnania przysługuje prawo do wprowadzenia w trakcie konkursu dodatkowych nagród i wyróżnień, w szczególności w sytuacji wysokiego poziomu konkursu. Nadto partnerzy medialni i patroni konkursu mogą wprowadzić własne, towarzyszące konkursowi, nagrody i wyróżnienia po uzgodnieniu z Wydawnictwem Miejskim Posnania i własny sposób wyboru najlepszego projektu graficznego (np. nagrodę publiczności, wybór najlepszej okładki danego gatunku muzycznego itp.).

 1. Nagród w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Wydawnictwo Miejskie Posnania nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród i wyróżnień w ramach konkursów towarzyszących organizowanych przez patronów konkursu i partnerów medialnych ani nie udziela gwarancji ich jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące tych nagród należy zgłaszać bezpośrednio do podmiotu organizującego konkurs towarzyszący lub producenta lub sprzedawcy nagrody lub wyróżnienia.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu ani zgłaszającym żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w konkursie.
 2. Do kontaktu w sprawie niniejszego konkursu w imieniu Wydawnictwa Miejskiego Posnania wyznacza się: Ewelinę Muraszkiewicz (ewelina.muraszkiewicz@wm.poznan.pl, tel. 509 105 970).
 3. Wydawnictwu Miejskiemu Posnania przysługuje prawo do wykonania wydruków najlepszych okładek płytowych na potrzeby wystawy oraz aranżacji wystawy w dowolny sposób.
 4. Wydawnictwo Miejskie Posnania zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe starania, by uniemożliwić dostęp do nadesłanych plików graficznych osobom niezwiązanym z organizacją konkursu.
 5. Wydawnictwo Miejskie Posnania nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji ze zgłaszającymi i autorami projektów graficznych wynikające z przyczyn niezależnych od organizatora.
 6. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń, których nie mógł przewidzieć w chwili jego formułowania i ogłaszania konkursu.
 7. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne.
 8. Zgłaszający wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Wydawnictwo Miejskie Posnania w związku z konkursem. Każdy, kto przekazał swoje dane osobowe w związku z konkursem, ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.