Regulamin

Please scroll down for English version


Regulamin Konkursu 30/30 na najlepszą okładkę płytową wydaną w 2016 roku

I Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady ogłaszania, kryteria i sposób oceny projektów graficznych, sposób prezentacji najciekawszych projektów oraz wyłonienia zwycięzcy konkursu.
 2. Konkurs organizowany jest przez Galerię Miejską Arsenał w Poznaniu, ul. Stary Rynek 6, 61-772 Poznań.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie minimum trzydziestu, maximum pięćdziesięciu (w zależności od poziomu prac) najlepszych projektów graficznych, które zdobiły okładki płyt wydanych w 2016 r. oraz ich prezentacja na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu w terminie od 21 kwietnia 2017r. do 28 maja 2017r., a z nich wybór najlepszej okładki płytowej.

 

II Adresaci konkursu

 

 1. Konkurs adresowany jest do projektantów graficznych, którzy wykonali projekty wykorzystane jako okładki płytowe wydane w 2016 roku. Celem sprecyzowania potencjalnych wątpliwości – za wydaną okładkę płytową uznaje się okładkę do albumu, który wydano (lub legalnie upubliczniono) najpóźniej ostatniego dnia kierowania zgłoszeń tj. 02.2017r. Nie ma możliwości ponownego zgłoszenia okładki, która brała udział w poprzedniej edycji konkursu.
 2. Jako album w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się każde wydawnictwo muzyczne niezależnie od rodzaju i formatu nośnika (np. płyta kompaktowa, płyta winylowa, kaseta magnetofonowa itp.), a także wydawnictwa muzyczne dostępne wyłącznie w legalnej dystrybucji cyfrowej (np. poprzez serwisy streamingowe lub platformy muzyczne). Wydawnictwem muzycznym może być każde wydawnictwo niezależnie od jego charakteru (np. pełny album, album instrumentalny, album live, singiel, EP, PromoCD, MaxiCD, MaxiSingle itp.).
 3. Do zgłoszenia projektu graficznego na konkurs uprawnione są następujące podmioty:
 4. redakcje polskich i zagranicznych pism muzycznych – maksymalnie 10 zgłoszeń na redakcję.
 5. redakcje polskich i zagranicznych pism muzycznych, którze są partnerami medialnymi lub patronami konkursu – maksymalnie 15 zgłoszeń na redakcję,
 6. redakcje internetowych portali muzycznych – maksymalnie 10 zgłoszeń na redakcję,
 7. autorzy projektów graficznych – maksymalnie 5 zgłoszeń na autora,
 8. polscy i zagraniczni dystrybutorzy albumów muzycznych – maksymalnie 15 zgłoszeń na dystrybutora,
 9. polskie i zagraniczne wytwórnie muzyczne – maksymalnie 10 zgłoszeń na wytwórnię,
 10. inni partnerzy medialni i patroni konkursu, niewymienieni powyżej – maksymalnie 10 zgłoszeń na dany podmiot.
 11. Konkurs jest otwarty i przystąpić do niego może każdy autor projektu graficznego, którego okładka spełnia wymogi konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

III Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 2. akceptacja i przestrzeganie regulaminu konkursu,
 3. dostarczenie pracy konkursowej w imieniu swoim (w przypadku autorów) lub w imieniu autora projektu (w przypadku pozostałych podmiotów) w postaci pliku graficznego w jakości do druku (rozdzielczość minimum 300 DPI) oraz należycie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie internetowej).
 4. Zgłoszenie projektów w ramach konkursu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu. Organizatorowi przysługuje prawo zweryfikowania zgłoszenia, jeśli budzi ono wątpliwości.
 5. Zgłaszając projekt w ramach konkursu zgłaszający wyraża zgodę na upublicznienie na wystawie, jak również w mediach tradycyjnych i elektronicznych, podstawowych danych na swój temat (imię, nazwisko; miasto; podmiot, który reprezentuje, np. redakcję danego pisma lub portalu internetowego).
 6. Zgłaszający, przesyłając zgłoszenie, zobowiązany jest dostarczyć do wyłącznej wiadomości Galerii wszelkie posiadane przez siebie informacje dotyczące autora zgłaszanego projektu graficznego, pozwalające na kontakt z nim (e-mail, numer telefonu).
 7. Osoba trzecia zgłaszająca w imieniu autora projektu zobowiązana jest oświadczyć, że uzyskała ustnie lub pisemnie zgodę autora projektu na zgłoszenie jego projektu do konkursu oraz ekspozycję na wystawie pokonkursowej.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury konkursowego i ich rodzin, a także pracownicy Galerii Miejskiej Arsenał i członkowie ich rodzin. Członkowie jury konkursowego i ich rodzin, a także pracownicy Galerii Miejskiej Arsenał i członkowie ich rodzin nie mogą również nominować okładek do konkursu.
 9. Galeria Miejska Arsenał po otrzymaniu prawidłowego zgłoszenia zobowiązuje się dopełnić wszelkich starań, by projekt graficzny dostępny był dla członków jury konkursowego bez podania personaliów zgłaszającego lub autora. Nie dotyczy to sytuacji, gdy na okładce płytowej w wersji, w jakiej towarzyszyła upublicznieniu albumu, znalazły się dane mogące pozwolić na identyfikację autora.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo do konwersji otrzymanego pliku graficznego na potrzeby obrad jury konkursowego oraz gdy jest to spowodowane oczywistą koniecznością, a autor nie miałby słusznej podstawy, by się temu sprzeciwiać.

IV Procedura zgłoszenia

 

 1. Zgłoszenie powinno zostać przesłane w terminie od 10 grudnia 2016r. do 28 lutego 2017r. (włącznie) na adres poczty elektronicznej: 3030@arsenal.art.pl. Jedną wiadomością e-mail można przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, jednak nie więcej niż limit zgłoszeń wyznaczony w punkcie II.2 regulaminu. W przypadku przesłania większej ilości zgłoszeń, przyjmuje się, że zgłoszenie dotyczy maksymalnie tylu projektów, do zgłoszenia ilu dany podmiot jest uprawniony, oraz że ze wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną alfabetycznie pierwsze projekty (w kolejności nazwisk i nazw wykonawcy albumu, któremu towarzyszyła okładka).
 2. W ramach zgłoszenia, zgłaszający zobowiązany jest podać w formularzu zgłoszeniowym pełne dane pozwalające na jego identyfikację oraz powinien wypełnić wszelkie znane mu informacje na temat okładki, którą nominuje do konkursu.
 3. Zgłoszenia niepełne oraz kierowane poza okresem od 10 grudnia 2017r. do 28 lutego 2017r. lub w inny sposób niż wyżej przewidziany, nie będą uwzględniane i nie będą podlegać ocenie merytorycznej jury konkursowego.

V Wybór najlepszych okładek płytowych

 

 1. Wyboru najlepszych okładek płytowych, które zaprezentowane zostaną na wystawie w Galerii Miejskiej Arsenał w okresie od 21 kwietnia do 28 maja 2017 r., dokonuje specjalnie powołane w tym celu jury konkursowe. W skład jury wchodzi siedem osób rekrutowanych spośród przedstawicieli branży muzycznej i artystycznej. Przewodniczącym jury jest pan Rosław Szaybo.
 2. W przypadku trwałej niezdolności członka do uczestnictwa w jury konkursowym lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających terminowe i prawidłowe przeprowadzenie konkursu, Galerii Miejskiej Arsenał przysługuje prawo do zastąpienia członka jury konkursowego inną osobą.
 3. Jury konkursowe dokona wyboru minimum 30, maksimum 50 okładek (w zależności od poziomu zgłoszeń) w trzech etapach:

– pierwszy etap – do 14 marca 2017,

– drugi etap – między 20 a 30 marca 2017,

– trzeci etap – 22 kwietnia 2017.

 1. Następnie, spośród okładek wybranych do wystawy, jury wspólnie wybierze jedną zwycięską okładkę.
 2. Oceny najlepszych okładek płytowych dokonuje się zgodnie z następującymi kryteriami:
 3. walory artystyczne i estetyczne okładki,
 4. kreatywność autora okładki i umiejętności warsztatowe.
 5. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy członkiem jury konkursowego a zgłaszającym lub autorem projektu okładki, członek jury konkursowego zobowiązany jest poinformować o tym przewodniczącego jury oraz Galerię Miejską Arsenał. W takiej sytuacji członek jury wraz z Galerią Miejską Arsenał przyjmą zgodnie rozwiązanie, które eliminuje lub minimalizuje możliwość zaistnienia konfliktu interesów.
 6. W terminie 7 dni od dnia wernisażu wystawy wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Galerii Miejskiej Arsenał (arsenal.art.pl) oraz na specjalnej stronie internetowej konkursu pod adresem www.konkurs3030.pl.
 7. Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nieodwołalna.

VI Nagrody

 

 1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną – Grand Prix w kwocie minimalnej 5.000 zł, a jego praca zostanie oznaczona jako zwycięska na wystawie pokonkursowej w Galerii Miejskiej Arsenał. W przypadku wysokiego poziomu zgłoszonych prac jury konkursowe ma prawo przyznać nagrody dodatkowe.
 2. Galerii Miejskiej Arsenał przysługuje prawo do wprowadzenia w trakcie konkursu dodatkowych nagród i wyróżnień, w szczególności w sytuacji wysokiego poziomu konkursu. Nadto partnerzy medialni i patroni konkursu mogą wprowadzić własne, towarzyszące konkursowi, nagrody i wyróżnienia po uzgodnieniu z Galerią Miejską Arsenał i własny sposób wyboru najlepszego projektu graficznego (np. nagrodę publiczności, wybór najlepszej okładki danego gatunku muzycznego itp.).
 3. Nagród w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Galeria Miejska Arsenał nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród i wyróżnień w ramach konkursów towarzyszących organizowanych przez patronów konkursu i partnerów medialnych ani nie udziela gwarancji ich jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące tych nagród należy zgłaszać bezpośrednio do podmiotu organizującego konkurs towarzyszący lub producenta lub sprzedawcy nagrody lub wyróżnienia.

VII Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu ani zgłaszającym żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w konkursie.
 2. Do kontaktu w sprawie niniejszego konkursu w imieniu Galerii Miejskiej Arsenał wyznacza się Ewelinę Muraszkiewicz (muraszkiewicz@arsenal.art.pl, tel. 509 105 970) oraz Marcela Skierskiego (marcel.skierski@arsenal.art.pl, tel. 732 958 320).
 3. Galerii Miejskiej Arsenał przysługuje prawo do wykonania wydruków najlepszych okładek płytowych na potrzeby wystawy oraz aranżacji wystawy w dowolny sposób.
 4. Galeria Miejska Arsenał zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe starania, by uniemożliwić dostęp do nadesłanych plików graficznych osobom niezwiązanym z organizacją konkursu.
 5. Galeria Miejska Arsenał nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji ze zgłaszającymi i autorami projektów graficznych wynikające z przyczyn niezależnych od Galerii.
 6. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń, których nie mógł przewidzieć w chwili jego formułowania i ogłaszania konkursu.
 7. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne.
 8. Zgłaszający wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Galerię Miejską Arsenał w związku z konkursem. Każdy, kto przekazał swoje dane osobowe w związku z konkursem, ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

regulamin-konkursu-na-najlepsza-okladke-plytowa-wydana-w-2016-r

formularz


The Best 2016 Album Cover Contest entitled 30/30
Official Contest Rules

1 Introductory rules

 

 1. The rules define the purposes of the contest, entry requirements, the principles of announcing the results, the criteria and methods of assessment, the methods of presenting the most interesting album cover designs and the procedure of selecting the winner.
 2. The contest is organized by the Municipal Gallery “Arsenał” in Poznań which has its seat at 6 Stary Rynek Street, 61-772 Poznań.
 3. The main purpose of the contest is to select thirty (fifty at the maximum, depending on the artistic level of entries) best graphic designs which appeared as album covers in 2016 and to present them on a follow-up exhibition which will take place in the Municipal Gallery “Arsenał” in Poznań between April 21, 2017 and May 28, 2017. Furthermore, from among the thirty (or more) designs the best album cover will be selected.

2 Eligibility

 

 1. The contest is addressed to graphic artists who created designs which were subsequently utilized as album covers of records released in 2016. By way of clarification, in order to be eligible for the contest an album must be released (or made otherwise available in a lawful way) by February 28, 2017, i.e. the deadline for submitting entries, at the latest. Entries containing designs which were submitted in the previous edition will not be accepted.
 2. The music album is defined as any physical album release, irrespective of its type and format (e.g. compact disc, vinyl record, audio cassette etc.), as well as a release distributed legally only in the digital form (e.g. via streaming services or music streaming platforms). The category of a music release includes all releases irrespective of their character (e.g. full studio albums, instrumental albums, live albums, singles, EPs, PromoCDs, MaxiCDs, MaxiSingles etc.).
 3. Eligible entrants to the contest fall into the following categories:
 4. editorial boards of Polish and foreign music magazines – up to 10 entries for one editorial board,
 5. editorial boards of Polish and foreign music magazines which offer media partnership or media sponsorship to the contest – up to 15 entries for one editorial board,
 6. editorial boards of online music portals – up to 10 entries for one editorial board,
 7. authors of graphic designs – up to 5 entries for one author,
 8. Polish and foreign music distributors – up to 15 entries for one distributor,
 9. Polish and foreign record labels – up to 10 entries for one record label,
 10. other media partners and media sponsors to the contest – up to 10 entries for one entity.
 11. The contest is open – any author of a graphic design which meets the submission requirements is free to enter. Underage entrants must enclose the consent of a legal representative to participation in the contest.

3 Conditions of entry

 

 1. In order to participate in the contest entrants are obliged to:
 2. accept and observe the contest rules,
 3. submit their work, either on their own behalf (if an entrant is its author) or on the author’s behalf (if a work is submitted by another entity), in the form of an image file suitable for print (minimal resolution – 300 DPI) accompanied by a correctly filled entry form (available on the gallery’s website).
 4. By submitting an entry the entrant agrees to the contest rules. The organizer reserves the right to verify the entry in the case of any doubts about its conformity with the contest rules.
 5. By submitting an entry the entrant gives consent to the publication of their basic personal details on an exhibition, as well as in traditional and electronic media. The personal data in question include full name, city, entity which an entrant represents (e.g. editorial board of a music magazine or a web portal).
 6. When submitting an entry, the entrant is obliged to attach all of the author’s contact details (e-mail address, phone number) that they can access, for the exclusive use of the Gallery.
 7. Any third party submitting an entry on the author’s behalf is obliged to declare that they have obtained the author’s express consent, oral or written, to the entering of their work for the contest and to its display on a follow-up exhibition.
 8. Entries submitted by jurors or their families, as well as by employees of the Municipal Gallery “Arsenał” or their families will not be accepted. Jurors and their families, as well as employees of the Municipal Gallery “Arsenał” and their families are not allowed to nominate album covers for the contest.
 9. On receiving a correct submission the Municipal Gallery “Arsenał” pledges to spare no effort to make the graphic design available for the members of the jury with no indication of the author’s or the entrant’s identity. This regulations does not apply if the published version of an album cover contains data that help identify the author.
 10. The organizer reserves the right to convert the format of the submitted image file for the jury’s needs or if it is caused by an evident necessity and it is deemed that the author would have no grounds to object.

4 Submission procedure

 

 1. Entries should be submitted between December 10, 2016 and February 28, 2017 (including the day of the deadline) via e-mail to 3030@arsenal.art.pl. One message may include more than one entry, yet without exceeding the limits set forth in section II.2. In cases when more entries are included, it is assumed that the submission concerns the maximum number of entries that a given entrant is entitled to submit and that the entries will be accepted in alphabetical order (with reference to the artist’s full name/the band’s name).
 2. When submitting an entry, the entrant is obliged to fill the entry form with full personal details enabling the organizers to identify him, as well as include all relevant information about the submitted album cover that they can access.
 3. Entries which are incomplete or submitted outside the period between December 10, 2016 and February 28, 2017 or submitted not according to the procedure presented above will not be accepted nor assessed by the jury.

5 Selection of the best album covers

 

 1. The best album covers will be selected by the jury established specifically for the purposes of the contest. The jury is composed of seven jurors who are recruited among the representatives of music and art industries. The jury is headed by Mr Rosław Szaybo. The selected album covers will be displayed on an exhibition in the Municipal Gallery “Arsenał” between April 21, 2017 and May 28, 2017.
 2. In the case of events which make one of the jurors permanently incapable of partaking in the jury’s work or other unforseen events preventing or hindering the contest from being successfully held on time the Municipal Gallery “Arsenał” reserves the right to replace the juror in question with another person.
 3. The jury will make the selection of between thirty and fifty album covers (depending on the artistic level of entries) in three stages:

        – first stage – until March 14, 2017

        – second stage – between March 20, 2017 and March 30, 2017

        – third stage – on April 21, 2017

 1. Subsequently, the jury will jointly select one winning album cover from among the entries chosen for the exhibition.
 2. The submitted album covers will be assessed according to the folowing criteria:
 3. artistic and aesthetic qualities,
 4. author’s creativity and artistic skills.
 5. In the case of a conflict of interest arising between a juror and an entrant or an author, the juror is obliged to inform the jury’s head and the Municipal Gallery “Arsenał”. In such cases the juror and the Municipal Gallery “Arsenał” will jointly decide on a solution to eliminate or minimize the conflict of interest.
 6. Within seven days following the exhibition preview the contest results will be announced on the website of the Municipal Gallery “Arsenał” (arsenal.art.pl) and on a special website dedicated to the contest (www.konkurs3030.pl).
 7. The decisions of the jury are definitive and irrevocable.

6 Prizes

 

 1. The winner of the contest will be awarded with the grand prize amounting to a minimum of 5,000 PLN and their work will be marked as a winning entry during the follow-up exhibition in the Municipal Gallery “Arsenał”. If the artistic level of submitted works is exceptionally high, the jury will be entitled to award additional prizes.
 2. The Municipal Gallery “Arsenał” reserves the right to introduce new prizes and awards in the course of the contest, especially if the artistic level of submitted works is exceptionally high. Moreover, media partners and media sponsors are allowed to introduce their own prizes and awards accompanying the contest, in consultation with the Municipal Gallery “Arsenał”, with their own procedures of selecting the best album cover (e.g. audience award, best album cover in a particular genre etc.).
 3. Awarded prizes cannot be exchanged for other prizes nor for monetary equivalents. The Municipal Gallery “Arsenał” grants neither a warranty with respect to any flaws in prizes or awards established by media partners and media sponsors in accompanying contests nor a guarantee of their quality. Any complaints about such prizes or awards should be filed directly with the organizer of the accompanying contest or with the producer/vendor of the prize or award.

7 General conditions

 

 1. The organizer will not reimburse any expenses related to entering the contest.
 2. For further information about the contest please contact Ms Ewelina Muraszkiewicz (muraszkiewicz@arsenal.art.pl, phone number: +48 509 105 970) or Mr Marcel Skierski (marcel.skierski@arsenal.art.pl, phone number: +48 732 958 320).
 3. The Municipal Gallery “Arsenał” reserves the right to make prints of the best album covers for the needs of the exhibition and to arrange the exhibition at its own discretion.
 4. The Municipal Gallery “Arsenał” pledges to take all necessary measures in order to prevent unauthorized persons from accessing the image files submitted in contest entries.
 5. The Municipal Gallery “Arsenał” bears no responsibility for any delays or hindrances in contacting entrants or authors due to reasons beyond the Gallery’s control.
 6. The organizer reserves the right to modify the rules included herein, especially if any unforeseeable circumstances arise.
 7. Entering the contest is voluntary.
 8. The entrant gives consent to the collecting and processing of his personal details by the Municipal Gallery “Arsenał” solely for the purpose of the contest. Each entrant has the right to access and modify their personal details.
 9. The contest is governed by the laws of the Republic of Poland, specifically by the Civil Code and the Act of February 4, 1994 on Copyright and Neighbouring Rights.

3030-contest-rules-2016

entry-form