{:pl}FAQ{:}{:en}FAQ{:}

{:pl}odpowiedzi na pytania, które mogą się nasunąć (ale nie muszą ;))

  1. Czy można zgłaszać więcej niż jeden projekt?

Tak, można zgłosić więcej niż jeden projekt. Wszystko zależy od tego, kto jest zgłaszającym i w czyim imieniu zgłasza. Projekty graficzne zgłosić do konkursu mogą redakcje polskich i zagranicznych pism muzycznych, redakcje internetowych portali muzycznych, autorzy projektów graficznych, polscy i zagraniczni dystrybutorzy albumów muzycznych, polskie i zagraniczne wytwórnie muzyczne oraz partnerzy medialni i patroni konkursu. Redakcje pism i portali internetowych mogą zgłosić po 10 projektów. Jeśli są partnerami medialnymi lub patronami konkursu wówczas mogą zgłosić o 5 projektów więcej. Dystrybutorzy albumów muzycznych mogą zgłosić po 15 projektów, a wytwórnie muzyczne po 10 projektów. Każdy inny podmiot, który został partnerem medialnymi lub patronem konkursu może zgłosić również po 10 projektów.

Jak widać, warto zgłaszać najbardziej cenione przez siebie projekty. Być może niektóre z nich zostaną docenione przez Jury Konkursowe.

  1. Czy to, że podoba mi się jakiś projekt ma wpływ na wynik konkursu?

Serdecznie zachęcamy do „lubienia” strony Konkursu oraz prezentowanych projektów, które już zostały zgłoszone. Sprawi to pewnie wielką przyjemność autorom projektów, niemniej nie ma to wpływu na wyniki Konkursu. Konkurs „30 / 30” na najlepszą okładkę płytową 2014 roku nie jest plebiscytem, stąd też zdaliśmy się na osąd Jury Konkursowego, które dzięki sporem różnorodności (w jego skład weszli graficy oraz przedstawiciele branży muzycznej) oceniać będzie projekt pod kątem artystycznym, jak również jego związku z muzyką, której towarzyszy. Dopiero wtedy wybrane zostaną najlepsze projekty, w tym zwycięski.

Zgodnie z regulaminem patroni medialni i patroni konkursu mogą wprowadzić własne nagrody obok nagród przewidzianych przez organizatora – Galerię Miejską „Arsenał” w Poznaniu. Być może jedną z tych nagród będzie nagroda publiczności, a inną nagroda dla najbardziej lubianej okładki jakiegoś nurtu muzycznego.

  1. Czy mogą brać udział w konkursie osoby niepełnoletnie?

Oczywiście, nigdy nie wiadomo, jak młody jest talent, którego twórczość może zafascynować Jury Konkursowe. Jeśli jesteś niepełnoletnim twórcą okładki, którą chciałbyś zgłosić, wówczas zgłaszając ją, wyślij również zgodę swojego przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna) na Twoje uczestnictwo w konkursie.

  1. Jakie projekty znajdą się na wystawie?

Na wystawie znajdzie się trzydzieści (lub więcej w zależności od decyzji Jury) najlepszych projektów graficznych, które zostaną wybrane przez Jury Konkursowe ze wszystkich, które prawidłowo zostaną wysłane w okresie trwania konkursu (od 4 stycznia do 29 lutego 2016 roku).  Prace autorów projektów, którzy wyrażą zgodę, po dopełnieniu formalności zostaną pokazane w Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu podczas wystawy pokonkursowej trwającej od 21 kwietnia do 24 maja 2016 r. Na wernisażu zostanie ogłoszony zwycięzca konkursu i jego projekt.

  1. Co mam wysłać i komu, żeby mój projekt został przyjęty do Konkursu?

Konkursu 30/30 na najlepszą okładkę płytową 2015 roku to konkurs organizowany przez Galerię Miejską „Arsenał” w Poznaniu. Można wysyłać zgłoszenie w imieniu swoim lub zostać wytypowanym przez podmioty uprawnione do przekazania zgłoszeń (firmy muzyczne, portale muzyczne, redakcje czasopism muzycznych itp.). Ocenie podlegają wyłącznie okładki płytowe (cover). Zgłaszając projekt należy go przesłać w postaci pliku graficznego rozdzielczości co najmniej 300 dpi na adres e-mail: 3030@arsenal.art.pl. Zgłoszenie projektów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. Warto pamiętać, że zgłaszając projekt, osoba zgłaszająca wyraża zgodę, by fakt, iż zgłosiła dany projekt do konkursu może zostać upubliczniony na wystawie, a także w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

Jeżeli zgłaszający jest projektantem danej okładki, to niezbędne jest podanie danych pozwalających na kontakt z nim w przypadku wyboru jego osoby do grona autorów trzydziestu najlepszych projektów okładek. Gdy projekt jest zgłaszany w czyimś imieniu (np. wytwórnia płytowa zgłasza swoim zdaniem najlepsze okładki), wówczas zgłaszający powinien podać dane pozwalające Galerii na kontakt z autorem danych okładek. Jest to niezbędne, by otrzymał należną mu nagrodę.

Przesłany plik graficzny musi odpowiadać tej wersji, która została upubliczniona (wydana) wraz z albumem muzycznym, któremu towarzyszy. Galeria podejmie wszelkie starania, by członkom Jury Konkursowego projekt zaprezentowany został bez oznaczenia autorstwa ani personaliów zgłaszającego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy na okładce płytowej w wersji, w jakiej towarzyszyła upublicznieniu albumu, znalazły się dane mogące pozwolić na identyfikację autora.

W przypadku niejasności wszelkich informacji udzielają koordynatorzy konkursu:

Ewelina Muraszkiewicz

e-mail: ewelina.muraszkiewicz@arsenal.art.pl

tel.: 509 105 970

Marcel Skierski

e-mail: marcel.skierski@arsenal.art.pl

tel.: 732 958 320{:}{:en}answers to questions which may (but don’t necessarily have to) arise 😉

  1. Is it possible to submit more than one entry?

Yes, it is. It all depends on who is submitting and on whose behalf. Album cover designs may be submitted by their authors, editorial boards of Polish and foreign music magazines or online music portals, Polish and foreign music distributors, Polish and foreign record labels and media sponsors or media partners of the contest. Editorial boards of magazines and online portals are allowed to submit up to ten entries. If they are at the same time media partners or media sponsors they are allowed to submit five additional entries. Music distributors are allowed to submit up to fifteen entries, whereas record labels can submit up to ten entries. Any other entity which becomes a media sponsor or a media partner of the contest is allowed to submit up to ten entries.

As you can see, it’s worth it to submit entries including album covers which you deem the best. Perhaps some of them will be recognized by the jury.

  1. Does the fact that I like a particular album cover on Facebook matter for the contest results?

We strongly encourage you to “like” the page of the contest as well as presented album cover designs posted on Facebook. This will surely give a lot of pleasure to their authors; nevertheless, it won’t influence the results. The winning entries in the best 2015 album cover contest entitled “30 / 30” are not to be selected by popular vote. Therefore, we rely on the jury which, thanks to the diversity of its members (graphic artists and representatives of the music industry), will be able to judge submitted album covers taking into consideration both the artistic value and the relationship with the music they accompany. The thirty best album covers and the winning entry will be chosen with both of these factors taken into consideration.

As it is stated in the contest rules, media partners and media sponsors of the contest are allowed to introduce their own prizes and awards besides the awards established by the organizer – the Municipal Gallery “Arsenał” in Poznań. Perhaps one of these additional prizes will be the audience award or the most popular album cover in a particular genre.

  1. Are underage entrants allowed to participate in the contest

Of course, you never know how old or young is the artist whose work may fascinate the jury. If you are an underage artist and you want to submit your album cover as an entry to the contest, you should attach a consent of your legal representative (parent or guardian) to your participation in the contest.

  1. Which projects will be displayed on the exhibition?

The exhibition will include thirty (or more, depending on the jury’s decision) best album cover designs selected by the jury from among all entries correctly submitted between January 4 and February 29, 2016. After completing all formalities, the works whose authors will have consented will be displayed on a follow-up exhibition in the Municipal Gallery “Arsenał” in Poznań. The exhibition will be open between April 21 and May 24, 2016. The winner of the contest will be announced during the preview exhibition.

  1. What should I send to whom to make sure that my entry is accepted?

The best 2015 album cover contest entitled “30/30” is organized by the Municipal Gallery “Arsenał” in Poznań. Entries may be submitted by the authors or other entitled entities (music companies, online music portals, editorial boards of music magazines etc.). Only album covers will be evaluated by the jury. In order to submit an entry send the album cover in the form of an image file (minimal resolution – 300 DPI) via e-mail to 3030@arsenal.art.pl. By submitting an entry you agree to the contest rules. Please remember that by making a submission you also give consent to making your basic personal details public on an exhibition, as well as in traditional and electronic media.

If an entrant is also the author of the submitted album cover, it is necessary to include contact details. It will allow the organizer to contact them if their design is selected as one of the thirty best album covers. If an entrant makes a submission on someone’s behalf (e.g. a record label submitting their favourite album covers as entries), they are obliged to include contact details allowing to reach the author. Thanks to this the author will be able to collect the awarded prize.

The image file contained in the entry must be identical to the version which was made public with the album’s release. The Gallery will spare no effort to make the graphic design available for the members of the jury with no indication of the author’s or the entrant’s identity. This resolution does not apply if the published version of an album cover contains data that help identify the author.

Should you have any doubts, do not hesitate to contact the coordinators of the contest:

Ewelina Muraszkiewicz

e-mail: ewelina.muraszkiewicz@arsenal.art.pl

phone number: +48 509 105 970

Marcel Skierski

e-mail: marcel.skierski@arsenal.art.pl

phone number: + 48 732 958 320{:}